Piki tukee sosiaalisten taitojen kehitystä ja tunnetaitojen opettelua

Miten tukea lapsen itsetuntoa, vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja tunnetaitojen hallintaa? Miten toimia, jos lasta kiusataan tai lapsi kiusaa muita? Mistä kiusaamisessa oikein on kyse? Mitä edellyttää toimiva yhteistyö vanhempien ja ammattikasvattajien välillä?

Piki-materiaalikokonaisuuteen kuuluu kaksi Piki-kuvakirjaa sekä ammattikasvattajille ja kotiväelle suunnatut, kuvakirjoihin liittyvät oppaat.

Piki-toimintamallin verkkosivuilta löytyy pienten lasten vanhemmille ja varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville suunnattu kokonaisuus, joka tarjoaa lisätietoa lasten sosiaalisten taitojen ja kasvun tukemisesta sekä kiusaamisen ehkäisystä.

Materiaalikokonaisuutta ovat olleet työstämässä

Tiina Haapsalo, varhaiskasvatuskouluttaja, työnohjaaja ja draamapedagogi. Hän on ollut mukana toimittamassa ja kirjoittamassa useita varhaiskasvattajille suunnattuja materiaaleja. Lisätietoja materiaalista ja toimintamallista: piki@lastenjanuortenkeskus.fi

Katri Kirkkopelto, kuvataiteilija, kuvittaja ja kuvataideopettaja. Hän on kuvittanut ja kirjoittanut useita kuvakirjoja ja kuvittanut oppikirjoja.

Laura Repo, kasvatustieteen tohtori, joka tutki pienten lasten kiusaamista ja sen ehkäisemistä.

Katariina Elomaa, työskentelee erityisopetuksessa sekä varhaiskasvatuksen sisältöjen kouluttajana. Koulutukseltaan hän on LTO ja KK.

Elina Kauppila, on helsinkiläinen tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja ja mindfulness-ohjaaja. Hän on kirjoittanut useita tunne- ja tietoisuusaiheisia kirjoja.

 

”Jokainen lapsi tarvitsee aikuisen, joka sanoo, että kiusaaminen on aina väärin. Jokainen lapsi tarvitsee aikuisen, joka asettuu hänen puolelleen, auttaa ja tukee häntä. Lasta ei koskaan saa jättää yksin.”

Tiina Haapsalo ja Lastensuojelun keskusliiton Hanna Heinonen Helsingin Sanomissa:
”Lapsen kokemusta kiusaamisesta ei saa koskaan vähätellä, ohittaa eikä kieltää”

Villi juttu — Pienten lasten kaveritaitojen vahvistaminen ja kiusaamisen ehkäisy digitaalisessa maailmassa -kirjan tulostettavat materiaalit:
Villi juttu – Tulostettavat sanakortit

Villi juttu – Tulostettavat sanakortit alku-fontilla

 

Piki ja villi vekotin

Piki ja villi vekotin on ajankohtainen tarina älylaitteen kautta tapahtuvasta kiusaamisesta kaveriporukassa, tunteista ja ystävyydestä. Kirja herättelee lasta pohtimaan omaa puhelimenkäyttöään: onko kännykkä kiva kaveri vai kurja kapistus? Kirja on jatkoa rakastetulle Piki-sarjalle.

Villi juttu — Pienten lasten kaveritaitojen vahvistaminen ja kiusaamisen ehkäisy digitaalisessa maailmassa

Opas muodostaa yhdessä Piki ja villi vekotin -kuvakirjan kanssa ajankohtaisen ja monipuolisen työkalun kasvattajille. Teemakokonaisuuksina avautuville aukeamille on koottu toiminnallisia harjoituksia, leikkejä ja vinkkejä sekä tietoa ammattikasvattajille ja vanhemmille. Materiaali soveltuu varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen.

Pikin villit kortit — Kaveritaitoja, tunteita, toimintaa

Villit kortit -korttipakka sisältää 28 kuvallista tehtäväkorttia. Upeasti kuvitettujen korttien tehtävät ja leikit tukevat lapsen vuorovaikutus-, tunne- ja itsesäätelytaitoja ja ehkäisevät näin kiusaamista. Pikin kanssa leikitään, pohditaan, tunnetaan, opitaan ja tullaan taitavammiksi kavereiksi. Kortit tukevat myös sanallisen ilmaisun kehittymistä ja rikastavat sanavarastoa.

Piki ja pöljä päivä kirjan kansi

Piki ja pöljä päivä

Pikin pöljä päivä on liikuttava tarina ryhmään kuulumisen haasteista, tunteista, itsetunnon vahvistamisesta ja ystävyydestä.

Teksti ja kuvitus: Katri Kirkkopelto.

Meidän juttu – Kiusaamisen ehkäisy lasten vertaisryhmissä

Tiina Haapsalo, Elina Kauppila, Katariina Nousiainen, Katri Kirkkopelto, Laura Repo

Vertaisryhmään liittyminen on lapselle iso askel, jossa tarvitaan niin ammattikasvattajan kuin kodin tukea. Miten ammattikasvattaja tunnistaa lapsen yksilölliset kehitystarpeet? Miten kotona voidaan tukea lapsen liittymistä ryhmään? Miten huomioidaan lapsen stressitekijät ja tuetaan lapsen aloitteellisuutta ryhmässä? Miten voidaan ennakoida ja ehkäistä kiusaamista? Opas muodostaa yhdessä Pikin pöljä päivä -kuvakirjan kanssa tärkeän työkalun kasvattajille.

Meidän juttu -materiaalipaketti

Meidän juttu! -materiaalipaketti sisältää Piki ja pöljä päivä -kuvakirjan hahmot, joista voi tehdä keppi- tai pöytäteatterinuket, sekä 39 kpl Pikin tunne- ja tarinakortteja. Meidän juttu! -oppaassa on runsaasti ohjeita ja vinkkejä materiaalin käyttöön. Materiaalipaketti myydään erillisenä tuotteena.

PIKI

Piki on tarina ryhmässä tapahtuvasta kiusaamisesta, itsetunnon vahvistamisesta, tunteista ja ystävyydestä.

Teksti ja kuvitus: Katri Kirkkopelto.

Mun ja sun juttu! – Lasten sosiaalisten taitojen vahvistaminen kiusaamisen ehkäisyssä

Tiina Haapsalo, Katri Kirkkopelto, Laura Repo

Mun ja sun juttu! -opas muodostaa kokonaisuuden Piki-kuvakirjan kanssa. Opas sisältää draamaharjoituksia, kuvallisia tehtäviä ja leikkejä. Oppaan teemoittain avautuvat aukeamat tarjoavat monipuolisen ja toiminnallisen tavan käsitellä kiusaamisen ehkäisyyn liittyviä tekijöitä lasten vertaisryhmässä.

PIKI-materiaalipaketti

PIKI-materiaalipaketissa on mattalaminoidut hahmot sekä tarinankerronta- ja tunnetaitokortit.